تبلیغات
فقط شعر - بخشش به ترك شیرازی
فقط شعر

     اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را

                                                 به خال هندویش بخشم سمر قند و بخارا را


                       حافظ شیرازی  
 


 
 اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را 


                                          به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را 


   هر آنكس چیز می بخشد به سان خویش می بخشد 


                                          نه چون حافظ  كه می بخشد سمرقند و بخارا را
 
                                      صائب تبریزی


    اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را 


                                              به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا  را 


       هر آنكس چیز می بخشد به سان مرد  می بخشد 


                                  نه چون صائب كه می بخشد سر و دست و تن و پا را


    سر و دست و تن و پا را به خاك گور می بخشند


                                                نه آن ترك شیرازی كه برده جمله دل ها را

                                محمد حسین شهریار

نوشته شده در تاریخ جمعه 16 اردیبهشت 1390 توسط mahdi