تبلیغات
فقط شعر - ظ
فقط شعر

     ظلمت از دلم برده، مسجدم بنا گوشی
                           درد دل شنو از من، پای تا به سر گوشی