تبلیغات
فقط شعر - ض
فقط شعر

     ضعیفان را مکن در دل گزندی
                            که درمانی به جور زورمندی
    
     ضلال العشق یا صاحی حلالی

                          خراب العشق یا صاحی حصونی