تبلیغات
فقط شعر - ز
فقط شعر

    زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
                     غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا
    زغمت اشک نریزم تو بگو پس چه کنم
                     آتش قلب خود را با چه خاموش کنم؟
    زندگی هنگامه ی فریاد هاست
                     سرگذشتی درگذشت روزهاست
    زندگی با آرزو ها روبروست
                     با تو بودن از برایم آرزوست
    زهمه دست کشیدم که تو باشی همه ام
                      با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد
    زندگی تکرار جان فرسودن است
                      رنج ما تاوان عاشق بودن است
    زره لخت لخت قبا چاک چاک
                      سر و روی مردان پر از گرد و  خاک