تبلیغات
فقط شعر - ط
فقط شعر

   طوطی ام اندر قفس اما دلم پیش تو است
                        گر قفس را بشکنم پرواز من سوی تو است
  طالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به کف
                       گر بکشم زهی طرب ور بکشد ز هی شرف
  طایر دولت اگر باز گذاری بکند
                        یار باز آید با وصل قراری بکند