تبلیغات
فقط شعر - ش
فقط شعر

    شجاع غصنفر وصی نبی
                                 نهنگ یم قدرت حق علی
    شب شرابی خوردم و مستی مرا در برگرفت
                             دوریت آمد به یادم هستی ام آتش گرفت
   شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری
   چشاش از شرم از اشک شد جاری میان گریه هایش گفت آری