تبلیغات
فقط شعر - ث
فقط شعر
   ثنا و حمد بی پایان خدا را
                    که صنعش در وجود آورد ما را