تبلیغات
فقط شعر - ر
فقط شعر
     رخ زیبای تو را خال زنم بر بدنم
                                      تا بماند یادگار کفنت در بدنم
     راستی کن که راستان رستند
                                   راستگویان در عالم قوی دستند
     راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت
                   روزی آن محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست؟
     روزی که یادت نکنم روز خدا نیست
                           سوگند به اسمت که دلم از تو جدا نیست
     روزی که مرا بر گل رویت نظر افتاد
                            احساس نمودم که دلم در خطر افتاد