تبلیغات
فقط شعر - پ
فقط شعر
     پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت
                          بیچاره از این عشق فقط سوختن آموخت
     پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من
                         شاید صدای پرپرت از خواب بیدارش کند
     پادشاهی که به تاریکی شب
                                     می برد شام یتیمان عرب
     پیاده ندیدی که جنگ آورد
                                    سر سرکشان زیر سنگ آورد
     پرید از رخ کفر در هند رنگ
                                      تپیدند بت خانه ها در فرنگ