تبلیغات
فقط شعر - ن
فقط شعر

     نترسم که با دیگری خو کنی
                      تو با من چه کردی که با او کنی؟
     نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
                      حال دیگر با جوانان ناز کن
    نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
                      متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را
    نه بلبل خواهد از بوستان جدایی
                     نه گل دارد خیال بی وفایی
     نام تو را تا می برم قلبم غریبی می کند
                    چشم انتظاری در دلم درد عجیبی می کند
    نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند
                   نه هر که آینه سازد سکندری داند
   نازی که زلبخند گل یاس هویداست
                   زیبایی عشق است که در چشم تو پیداست