تبلیغات
فقط شعر - ل
فقط شعر

    لیوان زلبت بوسه گرفت من زلیوان
                دیدی ز لبت بوسه گرفتم به چه عنوان ؟
    لبش می بوسم و در می کشم می
                به آب زندگانی برده ام  پی
    لیمو نخور ترش می کنی
                منو فراموش می کنی
     لای خاطرات تلخم یاد تو همیشه شیرین
                تا ابد فکر تو هستم نازنین رفیق دیرین
     لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو
               تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو