تبلیغات
فقط شعر - خ
فقط شعر
    خواهم که سری باشم تو تاج سرم باشی
                            تا خاک رهی باشم تو رهگذرم باشی
    خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
                           باد خنک از جانب خوارزم وزان است
    خدایا طاقت هجرش ندارم ، تو میدانی که او را دوست دارم
    شده در زندگی لیلای عشقم و من مجنون عشقش در دیارم
     خسته در حبس زمینم ماه من یادم کن
                                 به نگاهی به پیامی سخنی شادم کن