تبلیغات
فقط شعر - ژ
فقط شعر


     ژولید چو آب گشت جاری
                     آن موی به از سمور و سنجاب

    ژاله از نرگس فروبارید و گل را آب داد 

    وز تگرگ روح پرور مالش آن آب داد