تبلیغات
فقط شعر - ج
فقط شعر

     جاده ی حیرت بسی پر پیچ بود
                                  لطف ساقی بود و باقی هیچ بود
     جوونا آقا بشین زنده کنین رسم جوون مردی و امشب
              یتیما منتظرن زنده کنین شیوه ی شب گردی و امشب
     جمله ی ادیان ز یک دین بیش نیست
                                  جز علوییت رهی در پیش نیست
     جمله که بینی همه دارد عوض
                                      وزعوضش گشته میسر غرض
      جان پریشان و دل سوخته
                          آتش عشقی که بر افروخته

             جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

                          هركس كه این ندارد حقا كه آن ندارد