تبلیغات
فقط شعر - ی
فقط شعر

       یا امیرالمؤمنین روحی فداک
                     آسمان را دفن کردی زیر خاک
       یا علی در بند دنیا نیستم
                     بنده ی لبخند دنیا نیستم
      یا علی جان تربت زهرا کجاست؟
                    یادگار غربت زهرا کجاست
     یادگاری از تو مونده چهار تا گلدونه زرشکی
                    روی گلدونا نوشته تا ابد تو خود عشقی
    یک مسلمان آن زمان کامل شود
                   که علوم وحی را عامل شود
    یه آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو
                    این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو
     یک نفر آمدم قرارم را گرفت
                    برگ و بار شاخسارم را گرفت