تبلیغات
فقط شعر - ه
فقط شعر

    هزار جهد بکردم که یار من باشی
                   مراد بخش دل بیقرار من باشی
    هر کس که دیده عکس رخت در آینه
                 فریاد بر کشیده که ماه است هر آینه
    هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
                وانکه این کار ندانست در انکار بماند
    هر کس بده ما به خلق گوید ، مادیده به بد نمی خوراشیم
                ما نیکی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم
     همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
               به پیام آشنایی بنوازد آشنا را
    هزاران راز را در من نهفتی
               ولی در گوش من این گونه گفتی
    هر دو چشمان تو دنیای من است
               گر نمی بینم تو را یادت نگه دار من است
    هر کجا دور از تو باشم نازنین غربت نشینم
               هر کجا پایت گذاری خاک نرم آن زمینم
     هر شب زغم عشق تو من خواب ندارم
                فکر دل من کن که دگر تاب ندارم