تبلیغات
فقط شعر - ح
فقط شعر


      حضرت صادق اگر ساقی نبود
                                یک نشان از شیعگی باقی نبود
      حبیب خدای جهان آفرین
                               نظر کرد بر روی مردان دین 

        حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود

                               ای شیخ پاكدامن معذوردار ما را

حافظا می خور و رندی كن و خوش باش ولی

دام تزویر مكن چون دگران قرآن را