تبلیغات
فقط شعر - ق
فقط شعر

    قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
                       که نیست با کسم ارز بهر مال و جاه نزاع
    قسم بر آیه های سوره ی تین
                       منم سرحلقه در دارالمجانین
    قلم تا وحی را بال و پر آمد
                       نماز کاتبان سنگین تر آمد
   قدر هزار تا آبنبات، به خاطر رنگ لبات
                      از راه دور بهت می گم، تموم زندگیم فدات