تبلیغات
فقط شعر - گ
فقط شعر

   گفتم غم تو دارم گفتا غمت سراید
                   گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
   گر قضای روزگار تکه تکه کند قلب مرا
                    می نویسم روی هر تکه از آن نام تو را
    گر که به ماه روی تو من به خطا کنم نگاه
                    باد به این گنه مرا روی چو موی تو سیاه
    گفتم فراموشم نکن گفتا تو در یادی مگر؟
                   گفتم خرابت می شوم گفتا تو آبادی مگر
   گرچه دنیا فراموش کند خاطره ها را
                   تو فراموش نکن خاطر ما را
    گر تو یارم نشوی آخر خرداد من است
                    فکر بی تو شدنم دشمن بنیاد من است
    گفتم ارزانی کیست ماه شب دیدن را
                     گفت آن کس که شناسد گل و گل چیدن را