تبلیغات
فقط شعر - ف
فقط شعر

    فریاد من از داغ توست بیهوده خاموشم نکن
                          حالا که یادت می کنم دیگر فراموشم نکن
    فاطمه زن بود ولی نور بود
                     جلوه ی حق بود که مستور بود
    فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم
                      بنده ی عشقم  و از هر دو جهان آزادم
    فای فیض  و قای قرب و های هو
                       می دهد بر اهل تقوا آبرو
    فقه شمشیر امام صادق است
                       هر که بی شمشیر شد نا لایق است