تبلیغات
فقط شعر - چ
فقط شعر
     چه زنم چو نای هر دم زنوای شوق او دم 
                         که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

     چو نازش به اسب گران مایه دید
                             کمان را به زه کرد و اندر کشید