تبلیغات
فقط شعر - الف
فقط شعر

         الا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولها 

                                    که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

         اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مار         

                                  به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

        اگر روزی مقدر شد که با اشکت وضو سازم

                                 خدا داند که با چشمت هزاران قبله میسازم

        آن که دائم هوس سوختن ما میکرد

                                             کاش می آمد و از دور تماشا می کرد

         ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

                                             خبرت باد که دیوانه نواز آمده ای

         ان تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند

                                               اشهی لنا و اهلی من قبلت العذارا