تبلیغات
فقط شعر - ع
فقط شعر

    علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
                           که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را
    عشق غیر از تاولی پر درد نیست
                           هر کس این تاول ندارد مرد نیست
    عمر و حیات عاشقان، باد خدای روی تو
                        برده به آب خضر پی، خاک غبار کوی تو
    عشق تو همچون افق بی انتهاست
                        قلب من خالی ز هر رنگ و ریاست